ساعت در ایروان: 11:07,   27 مه 2024
پیوندها:/ لینک ها

•    نخست وزیر جمهوری ارمنستان
•    رئیس جمهور جمهوری ارمنستان
•    مجلس ملی جمهوری ارمنستان
•    دولت جمهوری ارمنستان
•    دادگاه قانون اساسی جمهوری ارمنستان
•    دادستانی جمهوری ارمنستان
•    بانک مرکزی جمهوری ارمنستان
•    وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان
•    وزارت دفاع جمهوری ارمنستان
•    وزارت امور ارضی و زیربنایی جمهوری ارمنستان
•    وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری ارمنستان
•    وزارت بهداشت جمهوری ارمنستان
•    وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان
•    وزارت محیط زیست جمهوری ارمنستان
•    وزارت اقتصاد جمهوری ارمنستان
•    وزارت آموزش و پرورش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان
•    وزارت حمل و نقل و ارتباطات جمهوری ارمنستان
•    وزارت شهرسازی جمهوری ارمنستان
•    وزارت دارایی جمهوری ارمنستان
•    دفتر کمیساریای ارشد امور دیاسپورا جمهوری ارمنستان 
•    آکادمی ملی علوم جمهوری ارمنستان
•    انستیتوی نسخ خطی باستانی موسوم به مِسروُپ ماشتوُتس
•    موزه-انستیتوی نسل کشی ارامنه

دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am