ساعت در ایروان: 11:07,   28 مه 2024

ویدئوها

عکس ها

. .
شهر آلاورِدی طغیان رودخانه شهر آلاورِدی طغیان رودخانه
پیامدهای طغیان رودخانه دبد در استان لری پیامدهای طغیان رودخانه دبد در استان لری
مسابقات قهرمانی فوتبال ارمنستان؛ دیدار تیم های شیراک-
پئونیک
مسابقات قهرمانی فوتبال ارمنستان؛ دیدار تیم های شیراک- پئونیک
مشاهدۀ همه  ویدئوها  عکس ها:
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am